Regulamin sklepu internetowego Blok Pisarski

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Blok Pisarski, dostępny pod adresem internetowym www.blokpisarski.pl, prowadzony jest przez Blok Pisarski Sp. z o.o. z siedzibą
w Dębówka 31H, 05-870 Błonie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968056, o kapitale zakładowym 5 000 zł, NIP 1182241312, REGON 521957393.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca -Blok Pisarski Sp. z o.o. z siedzibą
w Dębówka 31H, 05-870 Błonie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000968056, o kapitale zakładowym 5 000 zł, NIP 1182241312, REGON 521957393.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy z certyfikatem SSL prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.blokpisarski.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny Formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie usługa świadczona online będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą lub produkt cyfrowy udostępniany Klientowi w formie elektronicznej.
14. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Dębówka 31H, 05-870 Błonie
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kursy@blokpisarski.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 883062888
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 83 1090 2590 0000 0001 5020 5525
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 12-20

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się na stronie zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych. Ceny nie zawierają podatku VAT. Blok Pisarski Sp. z o.o. oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT.
5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, jeśli ma zastosowanie (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz adres e-mail.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
2. Kliknąć przycisk “Przejdź do koszyka”.
3. Zalogować się lub dokonać rejestracji;
4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
5. Na adres mailowy Klienta zostaje przesłana informacja o założonym koncie i o statusie płatności.
6. Klient po zalogowaniu do swojego profilu na stronie posiada dostęp do złożonych zamówień, faktury do pobrania, plików elektronicznych do pobrania oraz ma możliwość ustawienia danych na swoim profilu.

§ 8
Oferowane metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
2. Płatności elektroniczne. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:
– Karty płatnicze, w tym:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”
– Blik
– Przelewy elektroniczne

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Oferowane w Sklepie Produkty stanowią:
a. usługi świadczone w formie online;
b. produkty cyfrowe przesyłane w formie elektronicznej.
2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Bieg realizacji Umowy Sprzedaży liczony jest:
– w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od momentu pozytywnej autoryzacji płatności.
– w przypadku płatności przelewem na konto – od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy.
5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi informacji poprzez wiadomość e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Dane Zamówienia, pliki do pobrania, oraz faktura znajduje się w profilu Klienta, do którego Klient ma dostęp logując się ustalonym przez siebie hasłem.
6. Realizacja usługi odbywa się w formie online zgodnie z terminami określonymi w opisie produktu w sklepie.
7. W przypadku zakupu produktu cyfrowego dostarczenie produktu następuje automatycznie do profilu użytkownika i jest możliwe do pobrania bezterminowo.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy: kursy@blokpisarski.pl lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – formularz kontaktowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
c. W przypadku odstąpienia od Umowy w trakcie świadczenia usługi, Konsumentowi nie przysługuje zwrot środków.
7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w odniesieniu do umowy sprzedaży dotyczącej:
a. Szkoleń – jeżeli Kupujący rozpocznie Szkolenie przed upływem terminu na odstąpienie, przy czym przed rozpoczęciem Szkolenia zostanie poinformowany przez Sprzedającego, że po rozpoczęciu Szkolenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. Wydarzeń – na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu biletu na Wydarzenie, jeżeli w umowie wskazano dzień lub dni, w których Wydarzenie będzie się odbywało.
c. Treści cyfrowych – jeżeli pobieranie Treści cyfrowej rozpocznie się za zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia, przy czym przed rozpoczęciem pobierania Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego, że po rozpoczęciu pobierania utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są usługi online oraz produkty cyfrowe.

2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1
Do Regulaminu Sklepu Blok pisarski

Polityka Cookies
Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn, czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy naszą Politykę dotyczącą tzw. plików cookies. Kiedy wchodzisz na stronę www.blokpisarski.pl, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (z ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe. Z naszego serwera wysyłamy pliki cookies, które służą do obsługi tzw. sesji użytkownika i niezbędnych do działania systemu funkcji, np. określenia najpopularniejszych treści na naszej stronie. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera wysyłane są również cookies z serwerów Google, Blue Media, PayPal, które służą celom statystycznym do analizy ruchu na naszej stronie lub do realizacji płatności za zamówione produkty. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, niestety nie będzie możliwe złożenie zamówienia i korzystanie z niektórych udostępnianych przez nas usług. Ograniczone może być również przeglądanie treści na naszej stronie.

Załącznik nr 2
Do Regulaminu Sklepu Blok pisarski

Polityka prywatności

Blok Pisarski Sp. z o.o. chroni dane osobowe Klientów uzyskane w trakcie działalności Sklepu. W polityce prywatności informujemy Klienta: kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i na jakiej podstawie dane są przetwarzane, jak długo dane będą przechowywane, jakie prawa przysługują naszym Klientom jako podmiotom danych osobowych, komu udostępniamy dane. Administratorem danych osobowych jest Blok Pisarski Sp. z o.o. z siedzibą w Dębowka 31H, 05-870 Błonie. Wyznaczony kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych to adres: kursyblokpisarski.pl. Inspektorem danych jest osoba, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe podane przez Klientów w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym lub podczas składania zamówienia. Są to: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, telefon, adres e-mail. Przetwarzamy również dane zbierane podczas aktywności w serwisie, korzystając z Google Analytics oraz Google Ads. Dane powierzone nam podczas składania zamówienia możemy przetwarzać w celu jego realizacji (Art. 6 p.1b RODO). Nie potrzebujemy (nie musimy uzyskiwać) na takie przetwarzanie zgody Klienta. Dane takie mogą być wykorzystane do prowadzenia marketingu i promocji własnych towarów i usług (Art. 6 p.1f RODO). Dane Klienta, który dokonał rejestracji, ale nie złożył zamówienia, a także dane Klientów, którzy zdecydowali zapisać się do naszego newslettera, przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody (Art. 6 p.1a RODO). Zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie. Dane przetwarzamy do czasu istnienia podstawy przetwarzania. W przypadku zgody jest to czas do momentu cofnięcia zgody przez Klienta. Gdy są to dane niezbędne do realizacji umowy (transakcji sprzedaży), jest to wymagany przez organy państwowe czas przechowywania dokumentów księgowych. W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) każdy nasz Klient ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celach: związanych z realizacją procesu zakupu (firmy kurierskie działające na podstawie prawa pocztowego oraz inne podmioty biorące udział w realizacji zamówienia, z którymi Blok Pisarski zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania), promocji własnych produktów i sklepu w Internecie (ceneo.pl, opineo.pl), związanych z mailową promocją produktów – newsletter, na który Klient udzielił oddzielną zgodę.

Załącznik nr 3
Do Regulaminu Sklepu Blok pisarski

Prawa autorskie

Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej www.blokpisarski.pl stanowią własność Blok Pisarski Sp. z o. o. i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Kopiowanie, modyfikowanie bądź włączanie treści do innych opracowań w całości lub części informacji, materiałów lub elementów graficznych dostępnych na niniejszej stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Blok Pisarski Sp. z o. o. jest zabronione. Blok Pisarski Sp. z o.o. oświadcza, iż w przypadku opisanych naruszeń będzie dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Ponadto, zgodnie z przywołaną wyżej ustawą, za naruszenie praw własności przez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych wyżej treści bez zgody właściciela grozi odpowiedzialność karna, z karą pozbawienia wolności do lat 2 włącznie.